EHRLE tabletirana so

omekšavanje vode radi sprečavanja stvaranja naslaga kamenca

Za omekšavanje vode su u širokoj upotrebi jonski izmenjivači. Pri tome, oni problematične kalcijumove zamenjuju za natrijumove jone. Za regeneraciju i ispiranje uređaja se upotrebljava so (natrijum hlorid).

Kategorija: